آمار فارس‌نت

این جدول شامل آمار تفکیکی از کلیه اطلاعات موجود در شبکه واژگانی فارس‌نت می باشد :

# نوع داده فارس‌نت ۱ فارس‌نت ۲ فارس‌نت ۲.۵ فارس‌نت ۳
1 Words 17842 30222 33290 100000
2 Word-Senses 24480 36115 39735 بیش از 100000
3 Sense-Relations 360 7043 19021 بیش از 30000
4 Synsets 10012 19398 20559 بیش از 40000
5 Synset-Relations 6980 36848 47761 بیش از 90000
6 Mapinngs to PWN 6950 18584 19357 بیش از 30000
7 Words per Synset 1.78 1.56 1.62 بیش از 2.5
8 Senses per Word 1.37 1.19 1.19 بیش از 1.2